Algemene leveringsvoorwaarden De Doornhof

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, bestellingen, diensten en overeenkomsten die door De Doornhof worden aangeboden, waaronder ook begrepen de website www.dedoornhof.nl. Op uw verzoek wordt een exemplaar van deze voorwaarden toegestuurd.

1.Algemeen

De Doornhof is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24415574. Het BTW-nummer van De Doornhof is NL 1129.71.659 B01. De Doornhof is gevestigd aan de Doornweg 4, 3235 NJ te Rockanje. Alle overige relevante adresgegevens staan vermeld op de website www.dedoornhof.nl.

2.Privacy

De Doornhof behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Als u aan ons gegevens verstrekt dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien u bestellingen doet via www.dedoornhof.nl registreren wij die bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.

3.Aankopen, bestellingen en diensten

De Doornhof kan indien gewenst uw bestelling aan huis bezorgen in de gemeenten Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De bestelling wordt op de met u afgesproken plaats afgeleverd of achtergelaten. Dit is gratis bij een bestelling van minimaal twintig euro. Onder de twintig euro worden bezorgkosten van twee euro vijftig gerekend. In de rest van Nederland kan de bestelling op kosten van de klant worden geleverd via TNT-post, tenzij dat leveren in verband met logistieke problemen onuitvoerbaar is. U kunt ook uw bestelling afhalen in de winkel van De Doornhof, Doornweg 4 te Rockanje.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de De Doornhof-website, waaronder de programmatuur, (nieuwsbrief-)teksten, beelden en geluiden berusten bij De Doornhof en/of bij diegene van wie wij een licentie hebben verkregen. Dit betekent dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

5.Prijzen, aanbiedingen, acties en garanties

De prijzen op De Doornhof-website zijn de geldende prijzen. U kunt geen rechten ontlenen aan oude prijzen of aanbiedingen. Alle aanbiedingen van De Doornhof zijn vrijblijvend. De Doornhof behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. De Doornhof behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken. Wij controleren de producten die wij leveren met grote zorgvuldigheid. Mocht u ontevreden zijn over het bij u afgeleverde dan horen wij dat graag binnen 48 uur na levering. Indien de ontevredenheid is ontstaan door een fout gemaakt door De Doornhof zullen wij al het mogelijke ondernemen om de fout binnen 2 maal 24 uur na melding te herstellen.

6.Betaling

Betaling geschiedt contant, per pin-transacie of door middel van automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van De Doornhof, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan De Doornhof zijn voldaan. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor De Doornhof. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Doornhof kunnen worden uitgesloten. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Doornhof te melden. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is De Doornhof gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. De Doornhof zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet of niet volledig vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft De Doornhof het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

7.Informatie via de De Doornhof-website

De informatie die u op de De Doornhof-website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De informatie op onze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene leveringsvoorwaarden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de website worden vermeld. De Doornhof-website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Doornhof kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

9.Overmacht

De Doornhof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

10.Klachten

De afnemer dient een klacht schriftelijk per post of e-mail aan De Doornhof kenbaar te maken op een van de adressen zoals vermeld op de website. De Doornhof zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en hier de afnemer vervolgens onverwijld van op de hoogte stellen.

11.Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Doornhof is het Nederlands recht van toepassing. Rockanje, 25 januari 2018